Kongl. Maj:ts

Nådiga

Kungörelse,

Angående

Någon förbättring af de formulairer, som
Banquen till Transport-Sedlar hädanefter
kommer at bruka.

Gifwen Stockholm i Råd-Kamaren den 9 Febr. 1748.

-----

Cum Gratia & Privilegio S.æ R:æ Maj:tis

-----

STOCKHOLM, å nyo Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1812.

 

Wi FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung u. u. u. Landt-Grefwe til Heßen u. u. Göre wererligt, at Oß hafwa Riksens Ständer wid sistledne Riksdag i underdånighet tilkänna gifwit, hure de, i anledning af åtskillige Finska Riksdagsmäns ingifne Beswär, funnit nödigt, at til Finska Allmogens mera trygghet och be- qwämlighet, låta Summan i de mindre Banco Transport- Sedlarne tryckas äfwen på Finska Språket; Wid hwilket tilfälle Riksens Ständer tillika beslutit, at til mera säkerhet för Banco Transport-Sedlarne i gemen, låta göra et egit och ifrån alla andra brukeliga tryck-stylar serskildt tryck, samt andra större och tydligare stämplar, än de, som hittils warit brukade. Och emedan denna inrättning nu mera är så fullkomnad, at Banquen kan, til hwar och en efter hand gifwa nya på förberörde sätt förfärdigade större och mindre Sedlar, alt efter som de gamla Sedlarne i Banquen warda inlefwererade, hwilka emedlertid skola wara lika gällande med de nya; Ty hafwe Wi sådant härmed i Nåder allmänneligen kungöra welat. Stockholm i Råd-Kamaren den 9 Februarii 1748.

FRIEDRICH.

(LS)

Ovanstående text är nytryck från 1812. Jämför med originaltexten i Torgny Lindgren »Til finska allmogens mera trygghet", 1961. Stavningen är delvis ändrad i nytrycket:
  • giöra --> göra

  • then --> den