Specie och kopparskilje 1802-1836

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2021-03-09

  
10 skilling koppar 1803

Valör Typ Årtal
10 skilling koppar   1803-1804
14 skilling koppar   1803-1804
8 skilling specie typ 1: straff enligt lag 1754 1802-1818
  typ 2: ändrad straff lag 1818 1819-1830
  typ 3: straff-text inom ram 1831-1834
12 skilling specie typ 1: straff enligt lag 1754 1802-1818
  typ 2: ändrad straff lag 1818 1819-1834
16 skilling specie typ 1: stående format, straff 1754 1802-1818
  typ 2: ändrad straff lag 1818 1819-1830
  typ 3: liggande format 1831-1834
2 riksdaler specie typ 3: tryckt på endast ett blad
(jfr typ 2 transportsedel med 2 blad)
1812-1818
  typ 4: ändrad straff lag 1818 1819-1834
3 riksdaler specie typ 3: tryckt på endast ett blad
(jfr typ 2 transportsedel med 2 blad)
1812-1818
  typ 4: ändrad straff lag 1818 1819-1836

  

  


typ 1 straff enligt lag 1754

  
typ 2 straff enligt lag 1818 (för 2 och 3 riksdaler specie gäller texten sedel typ 4)


typ 3 straff inom ram

   

 
3 riksdaler specie 1831 typ 4


 HISTORISK ÖFVERSIKT.

BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA.

AF

OSCAR MONTELIUS.

[OCR-skannad ur ”Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett” (1915) sid. 56-60]

*         *         *

Då Riksgäldskontorets sedlar sjunkit i värde, hade banken (år 1802) börjat att, utom de å två blad tryckta transportsedlarna å större belopp (2 riksdaler specie och däröfver), utgifva sedlar å smärre belopp: 16, 12 och 8 skillingar specie.

De sist nämnda sedlarna, som voro tryckta på ett enkelt blad, hade i hufvud­sak samma lydelse, men med smärre variationer för de tre olika beloppen.

Sedlarna å 8 skilling sp. (fig. 19) lydde:

Åtta Schillingar Specie, som uti Riksens Ständers Wäxel-Banco blifwit insatte, har Sedelhafwaren at af Banquen emot denna Sedel utbekomma.  Stockholm den . . . . . . 180 . .

                                  Två namn.

Valören på svenska och finska.

Den som denna sedel förfalskar, etc.

Öfverst två runda hvitstämplar.  I den ena Svea under en strålande sol; om­skrift: Hinc robur et securitas.  I den andra: tre kronor och därunder: Sveriges Rikes Ständers Banco Sedel. 180(2).

Enligt K. förordningen den 4 november 1802 utgåfvos också sedlar å 14 och 10 »schillingar uti koppar skiljemynt» (fig. 20).  De hafva denna lydelse:

Emot denna Sedel, utbetalas af Riksens Ständers Banco, wid upwisandet, . .  Schillingar uti koppar skiljemynt.  Stockholm den . . . . . 1803.

                                  Två namn.

Valören både ofvanför texten (med siffror) och nedanför texten (med bok­stäfver, först på svenska och sedan på finska).  Härunder, med fin stil: Den som denna sedelförfalskar, etc.

Öfverst ses sedelns nummer och en rund hvitstämpel med emblemer och om­skrift: Koppar Skiljemynts Sedel.

I bankens samling finnas sådana sedlar å 14 och 10 skillingar af åren 1803 och 1804.

Här har man ändtligen frigjort sig från sedelns ursprung i ett insättningsbevis.

Under det att verkliga transportsedlar å 2 riksdaler specie och högre valörer, samt de nyss omtalade sedlarna å smärre valörer fortfarande utlämnades, började banken 1812 att utgifva sedlar å 3 och2 riksdaler specie, hvilka icke skulle trans­porteras (fig. 21).  De å 3 rdr, liksom de å 2 rdr tryckta på ett blad, hafva denna lydelse:

Tre Riksdaler Specie hafwer Sedelhafwaren insatt uti Riksens Ständers Wäxel-Banco, hwilka han emot denna Sedel skal återbekomma.  Stockholm den . . . . .

Valören under texten angifves både på svenska och finska: Den som denna sedel efterapar, etc.

Man bibehöll således äfven här formen af insättningsbevis, men ej af trans­portsedel.

Öfverst två stora, ovala hvitstämplar.  I den ena läses: Hinc robur et securitas, i den andra Sveriges Rikes Ständers Banco Sedelsamt årtalet.

I bankens samling finnas sådana sedlar å 3 rdr specie från åren 1812--1830.

*         *         *


Åter till Start-sida