Oscar Montelius "Historisk Öfversikt" (1915)
ur "Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett"

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-01-28

Hildebrand och Montelius: Sedelsamlingen 1915

Frimärke Montelius 1943
runeberg.org/sbh/b0147.html

Copyright © gäller i 70 år efter författarens död:
www.lysator.liu.se/runeberg/admin/copyright.html 
Oscar Montelius levde 1843-1921.

Finns som pdf-fil: Montelius "Historisk Öfversikt"  0,84 MB (högerklicka på länken och spara på egen dator):

Text och bilder från boken har OCR-skannats till Word-dokument. Originalets text från 1915 har bibehållits men rättats när siffror uppenbarligen blivit fel (vissa årtal och sedelvalörer har av misstag blivit fel). Ordagrann avskrift av text på sedlar har ändrats till sedlarnas verkliga text (ett stort antal sådana ändringar har gjorts). Följande formatering har använts i Word-dokumenten.

Information om format i Word (Skift+F1, vänsterklicka)

Du kan se vilka format som används i Word genom Skift+F1 och sedan vänsterklicka på texten.

Montelius använder (») som citattecken både i början och slutet av citatet (således används aldrig «). Kommatecken används dels som decimaltecken (med mindre siffror efter komma t.ex. 1,234) och dels som tusentalsavgränsare (med samma höjd på siffrorna t.ex. 1,234). Långa tankestreck i originalet har jag översatt till dubbla bindestreck (--). Bråktalen skrivs med tre separata tecken (1/4, 1/2, 3/4) i originalet men jag har ändrat detta till unika ISO-Latin-1 tecken (¼, ½, ¾). När det gäller övriga bråktal (1/3 och 2/3) har jag i Word-dokumentet använt Unicode tecken (⅓ och ⅔) men i pdf-dokumentet har dessa ändrats till tre separata tecken med 9 punkter. Kryss (×) används för sedelstorlek (bredd × höjd). De tre stjärnor (* * *) som avgränsar avsnitten är 8-uddiga i originalet (men blir 6-uddiga i Word).

Anm.: Word har äkta kapitäler (som varken är versaler eller gemener) medan FrontPage (beroende felaktig HTML-standard) har dessa (Kapitäler och Versaler) med olika punktstorlekar. I Word kommer ordet "Kapitäler" att se ut som "Kapitäler" medan det i HTML ser ut som "Kapitäler". Vid export (i Word 2000) från *.doc till *.htm kommer äkta kapitäler att bli stora versaler ("KAPITÄLER"), men det kommer upp en varningstext som frågar om du godkänner utbytet.

Delar av texten har dessutom klistrats in i slutet av mina HTML-sidor för respektive sedlar. Jag har nu upptäckt ett problem vid utskrift av dessa från nya Internet Explorer 5.5. Alla stycken som är formaterade med indrag och justering "Justera" = "Marginaljusterad" kommer att upprepa denna justering när ett stycke fortsätter på ny sida högst upp. Detta strul finns inte med den tidigare Internet Explorer 5 som dock ofta kapade hela rader vid byte till ny sida.


Förord till boken:

På uppdrag af Herrar Bankofullmäktige utarbetade Riksantikvarien Hans Hildebrand, som hade vården af Riksbankens Myntkabinett sig anförtrodd, en beskrifning på den dyrbara samling af svenska sedlar, som förvaras i detta Myntkabinett.  När han år 1913 afled, voro 10 ark (sid. 1-160) af beskrifningen tryckta, hvarjämte större delen af ännu ett ark förelåg dels i korrektur, dels i manuskript.

Beskrifningen har nu slutförts af Fru Rosa Norström, som under många år var Riksantikvarien Hildebrands biträde vid vården af Kungliga Myntkabinettet.

För att underlätta studiet af det rika materialet har jag, enligt Herrar Bankofullmäktiges önskan, utarbetat en af talrika på Justus Cederquist's kemigrafiska anstalt utförda afbildningar belyst öfversikt af de svenska sedlarnas historia från början af Konung Karl XI:s tid till slutet af Konung Oscar II:s regering.

Denna historia är märklig icke blott därför, att sedlar utgåfvos här i Sverige af den Palmstruchska banken så tidigt som i början af 1660-talet, således tidigare än i de flesta andra länder, och därför att redan de äldsta svenska sedlarna voro i allt väsentligt af samma typ som de nuvarande, utan äfven af ett annat skäl.  Sedan den Palmstruchska banken råkat på obestånd, samt bankrörelsen öfvertagits af Rikets Ständer, vågade man nämligen under flera årtionden icke fortsätta med någon sedelutgifning.  Och då banken slutligen började utgifva sedlar, representerade dessa en vida lägre typ än de Palmstruchska.  Först efter en i många afseenden intressant utveckling återkom man till ungefär samma sedeltyp, som flera mansåldrar tidigare hade funnits här.

Stockholm, i September 1915.

Oscar Montelius.

 

Fru Rosa Norström sv.wikipedia.org/wiki/Rosa_Norstr%C3%B6m


Åter till Start-sida