Finlands sedlar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-05-11


Kungörelse 9 Febr. 1748, nytryck 1812.

  

Finland tillhörde under lång tid konungariket Sverige som en integrerad del. Det var samma myntsystem och samma sedlar som gällde. Man började att ange transportsedelns valör på finska (och svenska) år 1748. Även riksgäldskontorets sedlar hade finsk text. Lägg märke till att skilling "specie" och "banco" inte översattes medan t.ex. riksdaler "specie" översattes till "Kowaa Riikin Daleria" ( jfr det svenska slangordet "kovan"). Det finska språket fanns kvar på de Vita Banco-sedlarna t.o.m. år 1849. Svenska sedlar fortsatte att cirkulera även efter det att Ryssland erövrat Finland år 1809. Ännu inpå 1840-talet fanns en betydande sedelmängd i Finland enligt: Sveriges Riksbank IV-II 1834-1860, David Davidsson sid. 205 Exkurs 7. De svenska sedlarna i Finland: År 1840 fanns svenska sedlar till ett värde av 6,1 milj. riksdaler banco i cirkulation i Finland.

Se även Bank of Finland 200 years part I – Imperial Cashier to Central Bank (suomenpankki.fi) (beskriver filial till Stockholms Banco i Åbo 1663-1664 samt bild av assignation från Åbo Discont 1807)

Svenskt mynt i Finland 1809–1840
Riksdaler – Wikipedia

"Trots att Finland vid fredsslutet i Fredrikshamn 1809 blev en del av Ryssland fortsatte man i Finland att använda svenskt mynt parallellt med ryskt mynt. Valutaförbistringen under perioden var stor, eftersom inte mindre än fem olika slags valutor var i omlopp, d.v.s. riksdaler specie, riksdaler banco och riksdaler riksgälds samt rubel silver och rubel banco assignationer. Allmänheten var van att räkna i riksgäldssedlar medan t.ex. bokpriser i både Sverige och Finland angavs i riksdaler banco. Underlöjtnanten vid väg- och vattenkommunikationskåren i S:t Petersburg Carl Gustaf af Schultén utgav 1832 Tabeller till lättande af Växelräkningen emellan Ryska Banco-Assign. och Svenska Riksgälds-Sedlar för att underlätta vardagskommersen. Kursen växlade under perioden men generellt kan sägas att det gick 1,35–1,40 rubel på en riksdaler specie, och en rubel var då värd ca 32 skilling. Myntreformen i storfurstendömet Finland 1840, genomförd tidigare både i Ryssland och Sverige, satte punkt för bruket av två parallella mynt. Vid myntreformen blev silverrubeln enda lagliga betalningsmedlet i Finland samtidigt som svenskt mynt inlöstes till gängse kurs av Finlands Bank."


Samlade skrifter VIII:2 sida 199 faksimil | Litteraturbanken

De första egna finska sedlarna gavs ut under Gustav III:s krig med Ryssland 1790. Sedlarna gavs ut i Borgå och skulle lösas in mot fältkassan undertecknade av Fahnehielm (tryckt namnteckning), se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid. 18 + fig. 12-14 samt Wallén SS sid. 155-158. Åbo Discont Werk gav ut egna sedlar under den svenska tiden 1805-1808, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid. 44 + fig. 37.


2 riksdaler typ 2 (avbildning från Bukowski 1886)
(samma bild finns i Davidson 1896)

8 skilling typ 2 (kopia ur Ahlströms katalog 64)
 

Det finns även privata sedlar utgivna i Finland år 1790. Se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid. 20 + fig. 15. Dessa gavs ut av landshövdingen (i Savolax) Carpelan och överstelöjtnant (i Helsingfors) Knorring.

Finlands bank grundades 1811 och redan år 1812 gav man ut sedlar i valören kopek från Åbo Contor. Lägg märke till att valören med vit text på mörk oval är identisk med discontsedlarna från den svenska tiden. Eftersom Finland saknade avancerade sedeltryckerier så trycktes sedlarna fr.o.m. 1822 i Ryssland.

Finland fick en egen valuta år 1860 med 1 mark = 100 penni (= ¼ rubel). Mark har tidigare funnits i Sverige-Finland före 1777 och då var 1 mark = ¼ daler. De lägre valörerna (1-3 mark) trycktes nu i Finland medan de högre valörerna trycktes i Berlin och Köpenhamn. Silvermyntfot gällde 1860 och år 1878 kom guldmyntfot enligt den latinska myntunionen (10 finska mark = 10 franska franc = 1 svensk carolin 1868-1872).

Finlands Bank fick ett eget sedeltryckeri år 1886 då 5 mark sedel gavs ut. Trots detta trycktes 1897 års sedelserie i England med det nya gravyrtrycket (sedlarna har vertikalt format). År 1909 kommer en ny sedelserie som helt trycks i Finland med den nyheten att den finska texten anges före den svenska texten.


1 mark 1915 Serie A med 8 siffror (finns även utan serie och med 7 siffror)

Under inbördeskriget fick de röda kontroll över sedeltryckeriet. Dessa "röda" sedlar blev ogiltiga efter kriget och man kan endast skilja dessa från "äkta" sedlar genom sedelnumret. Nya sedlar (av äldre typ) trycktes efter självständigheten år 1918 (tryckt årtal 1909) med "Litt. A" (men med rysk text och dubbelörn). Man modifierade redan 1918 dessa äldre sedeltyper så att rysk text och ryskt vapen (dubbelörn med tsar-krona) togs bort men kvar blev kronan över finska vapnet och text om lag 1877 i "storfurstendömet Finland". Kan detta möjligen vara en "svensk krona" enligt Gustav Vasas gravmonument (finska lejonets original finns där) och var det själständiga Finland monarki (utan kung) innan det blev republik? Jämför även med mynt 1-5-10 penni 1917 (dubbelörn utan tsar-krona). Motsvarande silvermynt under tsartiden hade rysk krona över dubbelörnen.

En helt ny sedelserie gavs ut 1922 där valörerna kan ha radikalt olika färger vid ändring av Litt. A-B-C-D. Siegs Seddelkatalog 1976 anger felaktigt samma färg för Litt. A-D medan Krause World Paper Money är riktig. Man bör normalt samla alla olika "Litt." eftersom det nästan alltid är en tydlig typskillnad. Blanda inte ihop denna "Litt." med seriebokstaven före sedelnumret (skilj på litt- och serie-bokstav).


100 gamla mark 1939 Litt. D och seriebokstav D

Ny mark = 100 gamla mark infördes år 1963. Nu anges för första gången 1 mark = "Yksi markka" medan man tidigare hade 1 = "Yhden" (svenska Riksgäldskontoret, finska sedlar 1918).


1 ny mark 1963

År 1955 blev framsidans text endast på finska (trots att valören upprepas två gånger) medan baksidan hade svensk text. Den svenska texten tränges undan ytterligare när man 1956 behöll enbart finska på framsidan och införde både finska och svenska på baksidan (finskan skrevs före svenskan). Man återinförde svensk text på framsidan år 1993 (endast valören). Tvåspråkigheten på mynten har följt en liknande utveckling:


10 mark 1986 Paavo Nurmi, ersättningssedel nr 199... (tidigare sedlar hade stjärna *)

Euro = 100 cent (= 5,94573 mark) infördes 2002. Mynten har en finsk baksida med Finlands lejon. Sedlar som getts ut av Finland har seriebokstaven L (i sedelnumret på baksidan) och sista siffran är en kontrollsiffra så att checksumman blir 5. Tryckeriets namn framgår av tryckerikoden (6 tecken) på framsidan: D = Setec (Finland) och H = De La Rue (Storbritannien). Alla valörer utom 50 € (H) har tryckts i Finland (D). Se även min sida om Positionsnummer för eurosedlar där sambandet mellan tryckerikodens tecken 5-6 och positionsnummer i sedelnumret finns breskrivet.

Valutan 1 euro = 100 cent som sedlar och mynt infördes den 1 jan. 2002 i 12 olika EU-länder inkl. Finland. Se även min euro-sida.  Eurosedlarna har säkerhetsdetaljer som mycket liknar de nya svenska sedlarna med folieband:


Litteratur

År-Nr.Sida

Artikel i Myntkontakt och SNT

Förf.

Anm.

1978-1.001 Carpelan 24 sk sp 1790 N:o 29 Omslag 1790
1978-1.009 "Fahnehielmare", "Carpelaner" och "Knorringar"
(Fahnehielm 16 sk sp 1790 N:o 25776,
Carpelan 2 sk sp 1790 N:o 868,
Carpelan 24 sk sp 1790 N:o 29,
Riksgäldskontoret 16 sk 1796)
TT&TL 1790
1978-4.116 Finlands Banks femtiomarksedel av 1977 års typ
(50 mk 1977 nr A 0000000 Specimen)
  1977
1979-7.135 Det enda kända porträttet av Per Georg Fahnehielm (16 sk sp 1790 N:o 24329) LLT 1790
1980-4.088 Fahnehielm 8 sk sp 1790 N:o 16004 TT 1790
1986-1.010 Sedeltryckning i Finland 100 år - frimärkshäfte IW 1985
1986-2.040 Recension: Finlands Banks Sedeltryckeri LW 1985
1987-2.035 Finland 50 mk, 100 mk, 1000 mk 1986 Bele 1986
1991-3.055 Finland 1000 mk 1909 GH 1909
1994-4.116 Myntverket i Finland ger ut ogiltiga mynt JA 1993
1994-8.201 Enskilda firmors sedlar i Finland IW 1859-1860
1998-2.035 Brukspolletter av papp i Finland NJL 1850
1999-2.028 "Mynt" på det självstyrda Åland ME 1991
1999-3.052 Myntningen i Åbo på 1520-talet BH 1520
1999-7A Fahnehielm 8 sk sp 1790 N:o 5464 Auktion 1790

Åter till Start-sida